ALV op dinsdag 24 april 2012 om 16.30 uur op lokatie J11-P-24

In de maand april van elk jaar wordt de jaarlijkse ALV gehouden.

Programma:

Agenda

Opening

 • Verslag Algemene Ledenvergadering van 26 april 2011 (de notulen liggen een uur van tevoren ter inzage in J11-P)
 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Jaarverslag seniorencommissie

Pauze

 • Verkiezing van bestuursleden
 • Begroting 2012
 • Verkiezing van kascommissie
 • Activiteiten 2012
 • Rondvraag

Sluiting

Ieder lid heeft het recht voorstellen aan de agenda toe te voegen, mits hij / zij die uiterlijk 72 uur voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat indient en tenminste 5 leden het voorstel steunen.