• NAAM

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Personeelsvereniging Leids Universitair Medisch Centrum. Zij is gevestigd te Leiden

 • DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2
Het doel van de vereniging en de middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken zijn omschreven in artikel 3 van de Statuten

 • LEDEN, ERELEDEN, DONATEURS EN SENIOREN

Artikel 3
De vereniging bestaat uit leden, ereleden, donateurs en senioren

Artikel 4
Leden moeten zijn werknemers/sters bij het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden

Artikel 5
Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste 10 stemgerechtigde leden door de Algemene Ledenvergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd, een en ander met inachtneming van artikel 14 van de Statuten.

Zij ontvangen een door het bestuur getekende oorkonde en een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 6

Donateurs zijn werknemers van de Universiteit Leiden, voorzover behorende tot de faculteit der

Geneeskunde, medewerkers werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum die geen AZL dienstverband hebben, WAO’ers en werknemers van het Leids Universitair Medisch Centrum die met ontslag zijn. Senioren zijn gepensioneerde medewerkers van het Leids Universitair Medisch Centrum.

 • RECHTEN EN PLICHTEN

Artikel 7

Leden hebben stemrecht. Ieder lid heeft één stem. Ereleden, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem.

Artikel 8

Ieder lid betaalt maandelijks de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie.

Artikel 9

De contributiegelden worden op een door het bestuur te bepalen wijze geïnd.

Artikel 10

Ereleden zijn vrijgesteld van de plicht tot het betalen van contributie.

Artikel 11

Senioren betalen 50% van de door de Algemene Leden vergadering vastgestelde contributie.

Artikel 12

vervallen verklaring van het lidmaatschap als omschreven in de artikelen 19 tot en met 22, ingevolge het niet nakomen van financiële verplichtingen of wangedrag, wordt aan de betrokkene per aangetekend schrijven medegedeeld. In dit schrijven zal de reden van de vervallen verklaring mede zijn vermeld.

Artikel 13

Zij, die van het lidmaatschap vervallen zijn verklaard tengevolge van wanbetaling, kunnen zich bij de 1e secretaris van het bestuur opnieuw als lid aanmelden, indien de openstaande schuld geheel is voldaan.

Artikel 14

Contributies worden bij vooruitbetaling voldaan.

Artikel 15

Leden hebben het recht zich schriftelijk tot het bestuur te wenden met voorstellen, klachten of anderszins. Het bestuur is verplicht een en ander in overweging te nemen en haar mening daarover schriftelijk aan de betrokkene te kennen te geven.

 • SCHORSING.

Artikel 16

Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen met inachtneming van artikel 7 der statuten.

Als reden voor schorsing komt slechts in aanmerking wangedrag, hetzij in of buiten de vereniging. De duur van de schorsing, alsmede de reden wordt in het genomen besluit vermeld. Het betrokken lid ontvangt per aangetekend schrijven een afschrift van dit besluit. Alle schorsingen welke bij het houden van de in de maand januari te houden Algemene Ledenvergadering nog lopen, vervallen alsdan van rechtswege, tenzij de Algemene Ledenvergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen de schorsing verlengt.

 • HET LIDMAATSCHAP

Artikel 17

Zij die lid van de vereniging wensen te worden melden zich daartoe schriftelijk aan bij de 1e secretaris van het bestuur.

Artikel 18

Het lidmaatschap eindigt overeenkomstig het bepaal de in artikel 6 der statuten.

Artikel 19

Ontzetting wegens het niet nakomen van de geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, waarvan sprake is indien een achterstalligheid van betaling tenminste 6 maanden bestaat, alsmede wangedrag van het betrokken lid, hetzij in of buiten de vereniging geschiedt door de Algemene Ledenvergadering met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, de stem van het betrokken lid hierbij niet meegerekend.

Artikel 20

Ten aanzien van het in artikel 19 vermelde, dient een voorstel van de zijde van het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering te worden voorgelegd of door tenminste 5 leden minimaal 14 dagen voor de desbetreffende Algemene Ledenvergadering bij het bestuur te zijn ingediend.

Artikel 21

De ontzetting van het lidmaatschap gaat onmiddellijk na het in artikel 19 bedoelde genomen besluit

in. Het met redenen omkleed besluit zal per aangetekend schrijven aan de betrokkene worden medegedeeld.

 • COMMISSIE VAN BEROEP

Artikel 22

Tegen besluiten als omschreven in de artikelen 16 en 17 kan in beroep worden gegaan bij het Dagelijks Bestuur. Dit dient echter per aangetekend schrijven te geschieden en wel binnen 21 dagen na dagtekening van het besluit, case quo afschrift.

 • VERENIGINGSJAAR.

Artikel 23

Het verenigingsjaar dat gelijk loopt met het boek jaar, loopt van 1 januari tot 1 januari.

 • ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 24

De Algemene Ledenvergadering oefent de hoogste macht in de vereniging uit tenzij in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden besluiten ter Algemene Ledenvergadering ­genomen met gewone meerderheid van stemmen

Artikel 25

In de maand januari wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.

Artikel 26

Datum, tijd en plaats van een vergadering worden door het bestuur vastgesteld. De leden worden door de secretaris schriftelijk ter Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen. De termijn van oproeping bedraagt tenminste 14 dagen, behoudens het gestelde in artikel 16 lid 10 van de statuten. De oproep vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering, benevens de te behandelen onderwerpen. Op de agenda van een Algemene Ledenvergadering worden in ieder geval die navolgende punten vermeld: notulen, ingekomen stukken en rondvraag.

Artikel 27

Ieder lid heeft het recht voorstellen aan de agenda toe te voegen, mits hij die uiterlijk 72 uur voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat indient en tenminste 5 leden het voorstel steunen.

Artikel 28

Ter Algemene Ledenvergadering hebben de leden het vraagrecht, het recht van initiatief, amendement en interpellatie.

Artikel 29

Indien er een vacature in het bestuur bestaat, vermeldt de oproep zo mogelijk de naam van de door het bestuur gestelde kandidaat.

Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden gesteld, mits zij hiervan uiterlijk 72 uur voor de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris van het bestuur. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt de door het bestuur gestelde kandidaat als verkozen beschouwd.

Artikel 30

Op de vergadering als bedoeld in artikel 25 zullen in ieder geval op de agenda onderstaande onderwerpen zijn vermeld:

 1. het jaarverslag van de secretaris.
 2. het financiële verslag van de penningmeester.
 3. de begroting
 4. de verkiezing van bestuursleden
 5. verkiezing van kascommissie

Bij het verslag van de penningmeester wordt een advies van kascommissie gevoegd. Goedkeuring van het verslag van de penningmeester door de Algemene Ledenvergadering strekt de penningmeester tot décharge. De Algemene Ledenvergadering dient de begroting goed te keuren, alvorens tot uitvoer kan worden overgegaan.

Artikel 31

Algemene Ledenvergaderingen kunnen worden gehouden:

 1. op voorstel van het bestuur
 2. wanneer tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden daartoe schriftelijk de wens te kennen geven aan de secretaris van het bestuur, met duidelijke omschrijving van de te behandelen onderwerpen. In dit geval dient deze vergadering binnen 28 dagen na ontvangst van het verzoek van de hier voor bedoelde leden te worden gehouden. Geeft het bestuur geen gevolg aan het verzoek van de eerder genoemde leden, dan hebben bedoelde leden het recht zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan. Het bij artikel 26 bepaalde met betrekking tot het bijeenroepen van de vergadering is van overeenkomstige toepassing.
 • STEMMINGEN

Artikel 32

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Over personen wordt schriftelijk gestemd, indien tenminste één lid daartoe de wens te kennen geeft. De vergadering kan echter besluiten ook over zaken schriftelijk te stemmen. Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een commissie van drie stemopnemers, die er zich van heeft te overtuigen dat het aantal stembiljetten gelijk is aan het aantal aanwezige leden dat de presentielijst heeft getekend. Zij opent de biljetten en maakt de uitslag van de stemming bekend. Niet of niet ter zake doende ingevulde stembriefjes zijn ongeldig. Bij staking van geldige stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij verkiezing van personen worden er zo vele verkiezingen gehouden als er plaatsen te vervullen zijn. Wanneer bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal geldige stemmen meer dan twee personen in aanmerking, dan komen deze allen in herstemming. Bij zulk een herstemming is het grootste aantal stemmen beslissend. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

 • BESTUUR

Artikel 33

Het bestuur van de vereniging bepaalt het aantal leden: een 1e en 2e voorzitter, een 1e en 2e secretaris, een 1e en 2e penningmeester en een oneven aantal – minstens – 3 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de 1e voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester op een jaarlijks in de maand januari te houden Algemene Ledenvergadering treedt een gedeelte van het bestuur af volgens onderstaand rooster:

EVEN JAREN // ONEVEN JAREN

2e voorzitter // 1e voorzitter

1e secretaris // 2e secretaris
2e penningmeester // 1e penningmeester
2 ( 4, 6, etc. ) leden // 1 ( 3, 5, etc. ) leden

Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van 2 jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De waarneming van bestuursfuncties bij ontstentenis wordt geregeld in artikel 13 van de statuten. In alle andere gevallen kan waarneming geschieden bij bestuursbesluit.

Artikel 34

Bij tussentijdse vacatures in het bestuur kan tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering indien het bestuur zulks nodig oordeelt door het bestuur worden voorzien. Met betrekking tot deze vacatures en de tijdelijke vervulling hiervan dient voorts gehandeld te worden als omschreven in artikel 29 van het Huishoudelijk Reglement. Het tussentijds verkozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 35

De Voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.

Artikel 36

Het bestuur is belast met de uitvoering van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de besluiten van de Algemene Ledenvergadering. Het is gerechtigd te allen tijde bij voorkomende gelegenheden zodanige maatregelen te treffen, die geacht moeten zijn in het belang van de vereniging te zijn genomen. Deze maatregelen dienen echter steeds ter bekrachtiging van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden voorgelegd.

Artikel 37

De voorzitter: geeft leiding aan het bestuur en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit dienstig acht, kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden mede ondertekend. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de Algemene Ledenvergadering daarin wijzigingen aan te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te doen hervatten indien tenminste 1/3 van de ter Algemene Vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. Hij is gerechtigd de vergaderingen van commissies en afdelingen, waarvoor hij steeds een oproep ontvangt, bij te wonen en heeft daar een adviserende stem.

Artikel 38

De secretaris: voert de administratie van de vereniging, voorzover deze niet aan anderen is opgedragen. Alle uitgaande stukken worden door hem namens de vereniging ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Hij houdt in een daarvoor bestemd boek notulen van de Algemene Ledenvergaderingen, welke notulen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden voorgelezen en na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter worden ondertekend. Op de in artikel 25 bedoelde vergadering brengt hij het jaarverslag uit. De secretaris houdt een ledenlijst bij, waaruit de soort van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem beheerd

De 2e secretaris: houdt de notulen van de bestuursvergaderingen en draagt deze op de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring voor.

Artikel 39

De 1e penningmeester: beheert de geldmiddelen, daarbij geassisteerd door de secundus. Voor het beheer zijn zij persoonlijk verantwoordelijk, behoudens overmacht. Zij dragen zorg voor de inning van de contributies, donaties en andere inkomsten en houden boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en lasten van de vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door hen niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties. Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven worden door hen belegd overeenkomstig door de Algemene Ledenvergadering te stellen regelen. Op de in artikel 25 bedoelde ledenvergadering brengen zij verslag uit over het beheer; tevens dienen zij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.

De penningmeesters worden voor hun beheer gedéchargeerd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. Zij zijn gehouden aan de kascommissie te allen tijde inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en overigens alle inlichtingen te verschaffen, welke de commissie van hen ter zake van hun beheer mocht verlangen. Gelijke verplichtingen bestaan voor hen jegens het bestuur, dat hen te allen tijde ter verantwoording kan roepen

Artikel 40

Overige bestuursleden:

Het bestuur bepaalt welke taak ieder van hen in het bijzonder zal hebben te vervullen.

Artikel 41

Ieder bestuurslid is aansprakelijk voor de door hem eigenmachtig verrichte handelingen.

 • BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 42

Bestuursvergaderingen worden belegd op voorstel van:

1. de voorzitter

2. de meerderheid van het bestuur

Artikel 43

Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd, wanneer de meerderheid van het bestuur aanwezig is.

Artikel 44

De 1e voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester vormen het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.

 • COMMISSIES

Artikel 45

Er is een commissie: 1. kascontrolecommissie

Artikel 46

De kascommissie bestaat uit twee leden

Artikel 47

De kascontrolecommissie: waarin geen bestuursleden zitting mogen hebben brengt tenminste éénmaal per jaar aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag uit. De kascontrolecommissie vergadert zo vaak zulks wenselijk geacht wordt, echter niet minder dan éénmaal per verenigingsjaar op de in artikel 25 bedoelde vergadering treedt één der leden volgens vastgesteld rooster af en is niet herkiesbaar. De Kascontrolecommissie is bevoegd aan het bestuur en de algemene ledenvergadering voorstellen te doen betreffende het financiële beleid.

 • VERENIGINGSMEDEDELINGEN

Artikel 48

Verenigingsmededelingen zullen periodiek verschijnen onder de naam “PEEVER” (wordt in de nieuwe versie veranderd)

 • SLOTBEPALINGEN

Artikel 49

Indien niet in strijd met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement genomen, zijn ter Algemene Ledenvergadering genomen besluiten bindend.

Artikel 50

Bepalingen in het Huishoudelijk Reglement welke strijdig zouden zijn met de statuten zijn nietig.

Artikel 51

Wijzigingen kunnen alleen worden aangebracht met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Zij treden in werking met ingang van de dag volgende op die van de aanneming door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 52

Door zijn toetreding verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, alsmede aan alle verdere overeenkomstig de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte besluiten.

Artikel 53

Ieder lid ontvangt bij toetreding een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Artikel 54

In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet zal het bestuur voorzien.

Aldus vastgesteld ter Algemene Ledenvergadering van 28 maart 1995