Op deze pagina vindt u de diverse regels m.b.t. onze activiteiten.

  • Activiteiten

Zoals u wellicht weet organiseert de personeelsvereniging van het LUMC een scala van activiteiten voor haar leden. Via het menu aan de linkerkant van dit scherm kunt u de diverse vervolgpagina’s bezoeken.

  • Inschrijving voor de activiteiten

Inschrijving geschiedt uitsluitend door storting (c.q. overmaking) van het verschuldigde bedrag op:

ING-rekeningnummer 616578 (voorheen Postbank) t.n.v. Personeelsvereniging LUMC te Leiden onder vermelding van de activiteit en uw personeelsnummer (Peoplesoft).
IBAN: NL74INGB0000616578

Wilt u zo vriendelijk zijn om niet meer de naam Personeelsvereniging AZL te gebruiken.

Het is helaas niet mogelijk om contant te betalen bij de penningmeester.

  • Uw betaling is uw inschrijving !!

Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst van betaling. Per PV-lid mag één persoon worden geïntroduceerd. Gezien het enthousiasme voor deelname aan veel activiteiten is het noodzakelijk dat u zo snel mogelijk betaalt, doch uiterlijk vóór de uiterste betaaldatum die genoemd is bij de betreffende activiteit.
Als er meer inschrijvingen zijn dan gepland, probeert de organisatie toch nog naar mogelijkheden te kijken om het geplande aantal deelnemers te verruimen zodat niemand teleurgesteld hoeft te worden.

  • Annuleren van uw deelname

Annulering van deelname kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden, gericht aan de voorzitter van de personeelsvereniging met opgave van geldige redenen; bijvoorbeeld bij overlijden van familie, bij ziekte (waarbij een verklaring van een arts getoond dient te worden), etc. Het bestuur besluit vervolgens of restitutie van de inschrijfgelden plaats kan vinden.

  • Deelname van kinderen aan de diverse activiteiten

Voor kinderen worden een aantal aparte activiteiten georganiseerd, dit wordt duidelijk bij de activiteit aangegeven. Het is niet de bedoeling dat kinderen als introducé deel gaan nemen aan de overige activiteiten.

  • Deelname aan diverse activiteiten

De personeelsvereniging mag zich verheugen in een groeiend aantal leden en ook een groeiend aantal actieve deelnemers aan de diverse activiteiten.

Helaas hebben we echter moeten constateren dat sommige leden niet zelf deelnemen aan de activiteiten, maar derden gebruik laten maken van hun lidmaatschap.
Ook gebeurt het regelmatig dat leden het lidmaatschap van een collega gebruiken om zo toch aan de benodigde hoeveelheid plaatsen te kunnen komen.

DIT IS NIET DE BEDOELING !!!

De personeelsvereniging is er in eerste instantie voor de leden, eventueel vergezeld door een introducé. Het is niet geoorloofd dat leden hun familieleden of kennissen inschrijven voor een activiteit waar de betreffende leden zelf niet aan deelnemen.

Het kan niet zo zijn dat leden niet kunnen deelnemen aan activiteiten doordat plaatsen bezet worden door niet-leden. In de toekomst zal nauwlettend op gelet worden.

Het bestuur van de personeelsvereniging behoudt zich het recht voor om, indien misbruik wordt geconstateerd, het lidmaatschap van de betreffende leden in te trekken en het betaalde inschrijfgeld verbeurd te verklaren.

  • Activiteiten waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen

Er zijn ook activiteiten waaraan niet-leden kunnen deelnemen, dit zal duidelijk op de flyers en in de PV-er worden aangegeven. Hiervoor zal in de regel meer inschrijfgeld betaald moeten worden. Hiervoor geldt wel de regel dat eerst de leden aan de beurt komen en daarna pas, bij voldoende ruimte, de niet-leden.

  • Nieuwsbrief (mailinglist)

Wij mogen jullie er op attent maken dat de mogelijkheid bestaat om je aan te melden voor één van onze nieuwsbrieven. Het is de bedoeling dat de ontvangers van de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden worden van actuele wijzigingen, aanbiedingen, e.d. Het is voor ons een middel bij uitstek om de leden op korte termijn te kunnen informeren, iets dat niet zal lukken via de reguliere PV-er omdat de PV-er slechts 3 keer per jaar wordt uitgegeven.

Je kunt je opgeven via de pagina Mailinglist. Als je je opgeeft, dan zul je naderhand een berichtje ontvangen, waarna je nogmaals moet bevestigen dat je geabonneerd wilt zijn. Vanaf dat moment zul je de reguliere nieuwsbrieven ontvangen.

PV-er / activiteitenpagina’s

Gezien het bovenstaande adviseren wij u om ook altijd de PV-er (of de activiteitenpagina’s op deze website) goed te lezen. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd kontakt opnemen met ons secretariaat.

Dit kan via telefoonnummer (071) 5 263 957 of via het e-mailadres W.J.Ouwehand@lumc.nl.