DE STATUTEN VAN DE VERENIGING

N.a.v. de algemene ledenvergadering op 21 maart 2000 zijn deze statuten aangepast.

Heden, twaalf september tweeduizend, verschenen voor mij, Mr R. Meiners, notaris ter standplaats Leiden:

1. De heer L.M. Berger, [adres], [woonplaats], [geb.datum], [id-kaart]

2. Mevrouw W.J. Ouwehand, [adres], [woonplaats], [geb.datum], [id-kaart]

3. De heer R.W.M. Spoor, [adres], [woonplaats], [geb.datum], [id-kaart]

volgens hun verklaring ten deze handelende als respectievelijk voorzitter, secretaris en penning- meester van het bestuur van de statutair te Leiden gevestigde en te 2300 RC Leiden, Albinusdreef 2 kantoor houdende vereniging: PERSONEELSVERENIGING LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM”, ingeschreven in het verenigingen register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden onder nummer V 445668 De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, dat in de algemene ledenvergadering van genoemde vereniging gehouden op eenentwintig maart tweeduizend werd besloten om de statuten van gemelde vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, welke besluitvorming plaats vond met alle daartoe door de wet en de statuten gestelde vereisten, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten afschrift van de notulen. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden voorts ter uitvoering van voormeld besluit de statuten van de vereniging te wijzigen als volgt:

 • STATUTEN

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: “PERSONEELSVERENIGING LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM”, en is opgericht op negen februari negentienhonderd acht en veertig.

 • ZETEL

Artikel 2

De vereniging is gevestigd te Leiden.

 • DOEL

Artikel 3

1. De vereniging heeft als doel het contact tussen de leden van de vereniging te bevorderen en bij te dragen tot hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en ontspanning.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken langs wettige weg en wel door:

a. het organiseren van dagtochten, cursussen, ­feestavonden, het stimuleren van sportbeoefe­ning en dergelijke;

b. andere wettige middelen welke aan het doel ­van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn;

c. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen huishoudelijk reglement.

 • LEDEN

Artikel 4

1. De vereniging kent:

a. leden

b. ereleden

c. donateurs en

d. senioren

2. Leden van de vereniging moeten zijn werknemers bij het Leids Universitair Medisch Centrum

3. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd

4. Donateurs zijn werknemers van het L.U.M.C, of die met ontslag zijn

5. Senioren zijn gepensioneerde medewerkers van het L.U.M.C.

 • AANMELDING EN TOELATING

Artikel 5

1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs

3. Bij niet toelating door het bestuur tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen

 • EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

1. door het overlijden van het lid;

2. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;

3. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

4. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;

e. bij ontslag als werknemer van het L.U.M.C.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt de laatste dag van de maand volgende ­op die waarin de opzegging is gedaan

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst

6. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk

 • SCHORSING

Artikel 7

1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voort vloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering. waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen

 • CONTRIBUTIE

Artikel 8

1. De leden moeten een maandelijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering is vastgesteld op minimaal twee gulden vijftig cent (fl 2,50) De contributie wordt maandelijks van het salaris ingehouden

2. De donateurs/senioren moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld met een minimum van f 30,-, donateuren en f 15,- senioren.

3. Het bestuur is voorts bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door leden te verlenen

 • BESTUUR

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van drie, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Ver kiesbaar tot bestuurslid zijn alleen leden en/of donateurs. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door de gekozene in onderling overleg verdeeld

4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het huishoudelijk reglement geregeld

5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen

6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerst opvolgende algemene vergadering een opvolger

7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature

8. Bestuursbesluiten worden genomen bij een meerderheid van stemmen

9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die in de daarop volgende vergadering worden vastgesteld

 • TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester gezamenlijk

2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken

3. Het bestuur kan met inachtneming van de voor gaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden

 • REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend

3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand mei een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle leden van het bestuur te worden ondertekend

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel tien jaar lang te bewaren

 • ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 12

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen onder meer aan de orde:

a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;

5. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11, lid 3;

6. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4;

7. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid 3;

8. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

9. de begroting van het volgende verenigingsjaar;

10. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur indien de voorzitter aftredend is;

11. de verkiezing van de andere bestuursleden;

12. voorstellen van de zijde van het bestuur;

13. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;

14. wat verder ter tafel komt :

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten is verplicht

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

 • BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18

 • TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 14

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, donateurs en senioren van de vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en t inachtneming van het tweede lid artikel 7 geschorste leden

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem

4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan

 • VOORZITTERSCHAP NOTULEN

Artikel 15

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering worden vastgesteld Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken

 • BESLUITVORMING

Artikel 16

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is; is dit vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt de vergadering voor vijf minuten geschorst en heropend als buitengewone ledenvergadering, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden

4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.

5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht

6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen

8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt

9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering

10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 • STATUTENWIJZIGING

Artikel 17

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld

2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt

 • ONTBINDING

Artikel 18

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3.a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een bestemming te bepalen door de algemene vergadering, welke bestemming zoveel mogelijk overeen dient te komen met het doel van de vereniging.

 • HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglementen vaststellen

2. Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met statuten

 • SLOTBEPALING

Artikel 20

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur De comparanten zijn mij, notaris, bekend De identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt is verleden te Noordwijkerhout op de datum in het hoofd dezer akte vermeld Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend L.M. Berger, W.J. Ouwehand, R.W.M. Spoor en R. Meiners

 

Uitgegeven voor afschrift.